015 - 361 38 77

info@kpsdelft.nl

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze leveringen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk met ons anders is overeengekomen.

Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd, door kopers of anderen gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en overeenkomsten ongeldig en voor ons niet bindend. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over de koper wordt daarmee tevens bedoeld onze contractspartner in de ruimste zin des woords.

ARTIKEL 2

Levering van goederen is af opslagplaats tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 3

Indien de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen bewaren wij indien en voor zover mogelijk de goederen tot op het moment dat de prestatie alsnog verricht kan worden, na ommekomst van welke termijn de koper ons alle door haar als gevolg van het niet kunnen verrichten van de prestatie geleden schade zal vergoeden zulks onverminderd ons recht de overeenkomst wegens niet-nakoming door koper te ontbinden. Vanaf het tijdstip waarop de koper de goederen in ontvangst had behoren te nemen zijn de goederen voor rekening en risico van de koper.

De koper is gehouden ons de kosten van bewaring en, indien deel uitmakende van de overeenkomst, de kosten van transport te vergoeden.

ARTIKEL 4

Verkochte en te leveren goederen worden vervoerd tot zo dicht bij de plaats van bestemming als onze transportmiddelen naar ons oordeel zonder bezwaren op eigen kracht kunnen komen. De keuze van het transportmiddel komt ons toe.

ARTIKEL 5

Indien een aflevering geschiedt op afroep, is de koper gehouden de goederen zo tijdig af te roepen, dat de goederen op de overeengekomen tijd langs de gebruikelijke route van vervoer op de overeengekomen plaats van aflevering kunnen zijn. Wij zijn bevoegd alle schade die bij ons opkomt als gevolg van het feit dat wij de goederen niet op de plaats van aflevering kunnen afleveren op de koper te verhalen.

De lossing van de goederen geschiedt door ons indien dat is overeengekomen. In het andere geval geschiedt de lossing door de koper. Indien de koper de lossing nalaat zijn wij bevoegd de goederen voor rekening en risico van de koper te lossen.

ARTIKEL 6

Met ons overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

ARTIKEL 7

Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en soortgelijke gegevens zullen zijn toegestaan. Van een geringe afwijking is sprake in geval van een marge van maximaal 10% meer of minder dan de opgegeven specificatie.

ARTIKEL 8

Alle prijzen zijn -behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen- af opslagplaats en exclusief BTW.

Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valuta-koerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven ons het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de koper het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden, door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan ons.

ARTIKEL 9

Als overmacht gelden in het algemeen omstandigheden, die niet aan ons te verwijten zijn en ook niet voor ons risico komen van zodanige aard dat aflevering op de overeengekomen tijd en plaats redelijkerwijs niet van ons verlangd kan worden. Wij zijn gehouden de koper onverwijld te verwittigen zodra een toestand van overmacht is ingetreden en daarbij aan te geven welke van de in het volgende lid geregelde gevolgen wij inroepen. In geval van overmacht zijn wij naar onze keuze bevoegd:

A. de betreffende aflevering en eventuele verdere afleveringen gedurende ten hoogste zes maanden op te schorten onder instandhouding voor het overige van de over-eenkomst.

B. van de betreffende aflevering en eventuele verdere afleveringen af te zien, in welk geval de partijen zonder verdere gevolgen van hun verplichtingen jegens elkaar ter zake van deze afleveringen worden ontslagen.

ARTIKEL 10

Tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt de betaling van de koopprijs contant bij aflevering van de goederen plaats. Indien de koper na aflevering van de goederen door ons wordt aangesproken tot betaling van de koopprijs worden partijen geacht te zijn overeengekomen, dat betaling van de koopprijs niet contant bij aflevering van de goederen plaats vindt. Indien er gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper zijn wij bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Alle betalingen strekken eerst ter voldoening van renten en kosten vervolgens ter afdoening van de oudste factuur.

Betaling dient te geschieden zonder verrekening, korting en/of opschorting. Betaling van iedere factuur van ons dient te geschieden uiterlijk op de dertigste dag na factuurdatum. In geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur is de koper van rechtswege over het verschuldigde bedrag met ingang van de dertigste dag na de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke rente in de betreffende periode, vermeerderd met 2%.

In geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur zijn wij voorts bevoegd:

A. de nakoming door ons van alle overeenkomsten met de koper op te schorten totdat volledige betaling van alle opeisbare vorderingen ontvangen is, en/of

B. vooruitbetaling of contante betaling door de koper ter zake van die overeenkomsten met de koper te verlangen, en/of

C. genoegzame zekerheid te eisen voor de nakoming door de koper van alle door deze jegens ons aangegane verplichtingen.

Zulks is mede van toepassing in geval van gerede twijfel bij ons omtrent de gegoedheid van de koper en laat onverlet alle overige rechten die wij hebben. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de laatste te fixeren op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, tot invordring van hetgeen de koper aan ons verschuldigd is, komen voor rekening van de koper.

Bij het uitblijven van betaling van één of meer facturen nadat daarvan de betalingstermijn is verstreken, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen voorlopige surséance van betaling, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte) van de onderneming van de koper, worden al onze uitstaande vorderingen op de koper terstond opeisbaar, ook voor zover de betalingstermijn van een of meer van die vordering nog niet is verstreken.

ARTIKEL 11

Door ons geleverde goederen blijven eigendom totdat algehele betaling, inclusief eventueel verschuldigde rente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden.

Indien wij enige vorderingen op de koper hebben, uit welke hoofde dan ook, is het de koper niet toegestaan om over de door ons geleverde goederen te beschikken dan wel ter zake daarvan rechtshandelingen aan te gaan, zulks dan nadat daaraan alsmede aan de condities waaronder een en ander is geschied, onze goedkeuring hebben gehecht.

Zolang de goederen niet volledig zijn betaald en de koper overigens niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan blijven wij onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de door ons geleverde bij de koper nog aanwezige goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht onze verdere rechten jegens de koper.

ARTIKEL 12

Controle op hoeveelheden en kwaliteit van geleverde goederen berust bij de koper. Deze controle wordt geacht bij de aflevering door de koper te zijn uitgevoerd.

Reclamaties moeten binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan ons worden gemeld.

Indien de geleverde goederen zijn verwerkt wordt de koper geacht de goederen zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Vorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

Wanneer er sprake is van een koopovereenkomst tussen ons en een koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consumentenkoop), dan wordt vorenbedoelde verjaringstermijn met één jaar verlengd.

Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens terzake van door ons verrichte diensten.

ARTIKEL 13

Zodra de koper de goederen aanvaard heeft en in ieder geval zodra de koper de goederen feitelijk in ontvangst genomen heeft, vervalt de aansprakelijkheid van ons voor alle directe en indirecte schade, die de koper of een derde lijdt als gevolg van enig gebrek van de goederen, tenzij de koper binnen vier maanden na de aanvaarding bewijst dat het betreffende gebrek zijn oorsprong vindt in een omstandigheid van het vervoer van die goederen. De koper wordt evenwel tot dit bewijs niet toegelaten indien hij de factuur ter zake van de goederen op de dag dat deze conform het bepaalde in artikel 10 betaald had moeten zijn, niet betaald heeft.

Indien wij met inachtneming van het bepaalde in de vorige alinea aansprakelijk zijn, zijn de gevolgen van deze aansprakelijkheid naar keuze van ons beperkt tot:

A. vervanging op onze kosten van goederen;

B. herstel op onze kosten van de goederen;

C. betaling van schadevergoeding van ten hoogste EUR. 11.344.50

De koper is gehouden, ons te vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens schade.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van ons ingevolge dwingendrechterlijke wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 14

De overeenkomst tussen partijen wordt geacht te zijn ontbonden zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling op het tijdstip, dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderzins de beschikingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

ARTIKEL 15

Verhuur van materialen en transportmiddelen geschiedt vanaf ons bedrijf. Huurder wordt geacht door inontvangstneming van het gehuurde dit te hebben gecontroleerd en in onbeschadigde staat te hebben geaccepteerd. Eventuele beschadigingen die bij retournering aan het verhuurde blijken te zijn komen voor rekening van huurder.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om terzake daarvan een waarborgsom van de huurder te verlangen, ook gedurende de loop van de huurovereenkomst.

Niet voldoen aan dat verzoek geeft ons dezelfde rechten als in deze voorwaarden omschreven ingeval van uitblijven van tijdige betaling.

Indien wij een transportmiddel inclusief chauffeur terzake van vervoer van goederen van derden van welke aard dan ook verhuren c.q. uitlenen c.q. ter beschikking stellen dan zijn terzake van die desbetreffende overeenkomst niet de onderhavige Algemene Voorwaarden toepasselijk doch zijn uitsluitend toepasselijk de Algemene Vervoers-condities 1983, dan wel de meest recente versie van de Algemene Vervoerscondities welke gelden op het moment dat de desbetreffende overeenkomst tot stand kwam. De toepasselijkheid van de verjaringstermijn van een jaar zoals thans genoemd in artikel 27 van de Algemene Vervoerscondities 1983 wordt uitdrukkelijk terzijde gesteld.

ARTIKEL 16

Op alle overeenkomsten in de zin van deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen ons en de koper worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen zoals dat Reglement luidt op het tijdstip, waarop het geschil wordt aanhangig gemaakt, behoudens de mogelijkheid om, indien een geschil tot de competentie van de Kantonrechter behoort, een rechtsvordering bij de Kantonrechter aanhangig te maken.

ARTIKEL 17

Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.